Home Diagnostic Services Information till läkare
PDF Skriv ut

Instruktioner för behandlande läkaren


1. PET-undersökningarnas kliniska användningsområde

2. Hur skall jag förbereda patienten för PET-undersökningen?

3. Instruktioner om hur man förbereder sig för en PET-undersökning

4. Tidpunkten för en PET-undersökning i speciella fall

5. Kontraindikationer för en PET-undersökning

6. Minneslista över de viktigaste sakerna när en patient remitteras till PET-undersökning

7. Nyttiga PET-länkar

--------------------------------------------------------------------------------


1. PET-undersökningens kliniska användningsområde

PET-centret erbjuder tjänster på riksnivå då det gäller diagnostiska PET-undersökningar. Förutom vid vetenskapliga undersökningar är PET ett nyttigt verktyg vid utvalda kliniska tillämpningsområden. Av dessa används PET mest för att bedöma spridningen av cancersjukdomar och inverkan av behandlingen av dessa samt för att konstatera recidiv av sjukdomen. För närvarande finns på PET-centret i bruk två PET/CT-apparat som lämpar sig också för fusionsavbildning, något som ytterligare förbättrar den diagnostiska noggrannheten. Förutom dessa hittar man kliniska tillämpningar också inom kardiologi, neurologi och barnneurologi. Du kan ladda ned ett sammandrag av den kliniska användningen av PET-undersökningarna och de nu gällande priserna från bifogade länk (indikationer). Förteckningen över användningsområdena  blir allt längre och ändrar alltefter som de medicinska bevisen på metodens nytta förstärks. På PET-centret i Åbo utförs för närvarande årligen ungefär 1200 diagnostiska undersökningar, av vilka 70-80 % hänför sig till cancersjukdomar. Vid behov är det bra att på förhand diskutera utförandet av PET-undesökningen med personalen på PET-centret (Kontaktuppgifter). För undersökningen behövs remiss av läkare och de patienter som kommer från kommun som inte tillhör Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt skall också ha en betalningsförbindelse. Det är mycket viktigt att man antingen tillsammans med patienten eller på förhand skickar de aktuella tidigare avbildningsundersökningarna (CT, MRI) inklusive utlåtande, eftersom PET-fyndet alltid jämförs med fyndet vid en anatomisk avbildningsundersökning. Utlåtandet och bilderna från en diagnostisk PET-undersökning skickas till remittenten antingen per post eller i brådskande fall kan utlåtandet också skickas per fax. Utlåtandet dikteras i sjukhusets informationsförvaltningsprogram (ÅUCS, rulla). PET lämpar sig för visualisering av nästan alla former av cancer. Cancervävnaden förbrukar märkbart mera socker än den normala vävnaden och PET-bilden visar den här skillnaden i ämnesomsättningen. Som spårsubstans vid cancerundersökningar används huvudsakligen 18-FDG-glukosderivat. Man kan avbilda hela människokroppen på en halv timme och kvaliteten på bilderna är utomordentlig. Förutsättningarna för ett nyttigt kliniskt verktyg vid diagnostisering av cancer och uppföljning av behandlingen är således goda.

På grund av den begränsade tillgången på undersökningar erbjuds PET-undersökningar bara till noga avgränsade patientgrupper. Det skall för det första vara fråga om en patient som ännu kan ha nytta av behandlingen, och för det andra skall den här undersökningen ge sådan för behandlingen betydelsefull information som man inte får med traditionella undersökningsmetoder, PET-undersökningen kan användas för diagnostisering av cancer i ett sådant läge då det är svårt att få en biopsi, och med hjälp av den kan man bedöma cancerns lokala och regionala spridning och söka längre bort belägna metastaser. Efter behandlingen hjälper en PET-undersökning till att särskilja mellan sådan ärrvävnad som operationen orsakat och resterande tumörvävnad, och med hjälp av den kan man också bedöma svaret på en läkemedelsbehandling. Om det till exempel i lungorna finns en obestämd förändring med en diameter på 5-30 mm på en plats varifrån man bara får en biopsi genom att öppna bröstkorgen så kan man med PET-metoden klarlägga förändringens malignitet utan operation.

--------------------------------------------------------------------------------


2. Hur skall jag förbereda patienten för PET-undersökningen?

För att en PET-undersökning skall lyckas är det av största vikt att man informerar patienten om förberedelserna, som gäller fasta, pauser i medicineringen och eventuell premedicinering före avbildningen. Instruktionerna om de här förberedelserna för undersökningar som utförs med olika spårsubstanser finns i den bifogade tabellen. Som en allmän rekommendation kan man anse att patienten före undersökningen bör fasta i 6 timmar (kan dricka vatten) och undvika tung fysisk ansträngning och i 24 timmars tid undvika att förtära alkohol. I 2-4 timmars tid före undersökningen bör man avstå från att röka. För avbildningar där man som spårämne använder glukosderivat (FDG) brukar man för att minimera muskelspänning och av brunt fett orsakade fysiologiska upptag försöker man ofta som premedicinering ge patienten en liten dos diazepam. Därför bör patienten, om möjligt, komma till undersökningen utan bil eller tillsammans med en chaufför. Det lönar sig i allmänhet för patienten att reservera tid nästan tre timmar för PET-undersökningen, eftersom avbildningen vid en FDG-PET-undersökning börjar först 50 minuter efter injiceringen av spårämnet. Avbildningstiden varierar mellan ½ och 1½ timme. De patienter som lider av sockersjuka är från FDG-undersökningens synpunkt en specialgrupp, eftersom deras sockerbalans bör vara god och undersökningen förutsätter fasta. Det lönar sig inte att genomföra undersökningen om patientens blodsocker är över 10 mmol/l, då resultaten av avbildningen inte längre är tillförlitliga eftersom det förekommer rikligt med felaktiga negativa resultat. Patienter, vars sockersjuka behandlas med diet eller tabletter fastar normalt 6 timmar före undersökningen (får fritt dricka vatten). Om patienten använder insulin så får patienten äta och dricka normalt före undersökningen.

--------------------------------------------------------------------------------

3. Instruktioner om hur man förbereder sig för en PET-undersökning

Spårämne (och avbildningsobjekt)

Paus i medicineringen

Dieten före undersökningen

Premedicinering

Övrigt

18F-FDG (hela kroppen)

I allmänhet inte (diabetiker, se separat instruktion!)

Fasta minst 6 h, gärna över natten (man får dricka vatten)

Vid behov diazepam 5 - 15 mg p.o. (ges på PET-centret). Vid behov furosemid 20 mg i.v. (ges på PET-centret

Skäl att i 24 h före undersökningen undvika tungt fysiskt arbete. Diabetiker i god sockerbalans (om fP-Gluc > 10 mmol/l, kan undersökningen inte utföras)

18F-FDG (hjärtat)

Skall överenskommas separat

Fasta 10 h, ingen alkohol och inget koffein på 24 h


0 min: Acipimox 250mg p.o.
Acetosalicylsyra 250mg p.o.
60 min: Acipimox 250mg p.o.

 

18F-FDG (hjärnan)

I allmänhet inte (diabetiker, se separat instruktion!)

Fasta minst 6 h, gärna över natten (man får dricka vatten)

 

 

18F-DOPA (hjärnan)

Levodopa: 12 h
Dopaminagonister: 2 dygn. Selegilin: 2 dygn

Proteinfattig (30 g/dygn) i 1 dygns tid. Fasta i 6 h (man får dricka vatten)

Karbidopa 100 mg p.o. 60 min före undersökningen (ges på PET-centret)

 

18F-DOPA (hela kroppen)

Diazoxide och somatostatinanaloger: 24 h. Kortison: 2 dygn

Fasta i 6 h (man får dricka vatten)

I allmänhet inte

 

11C-flumazenil (hjärnan)

Epilepsimediciner: ingen paus. Benzodiazepiner: överenskoms separat

Normal (om undersökningen utförs under anestesi, fullständig fasta i 4 h)

I allmänhet inte

 

11C-metionin

Nej

Fasta i 6 h, ingen alkohol på 24 h (man får dricka vatten)

I allmänhet inte

 

11C-metomidat

Ketokonazol och metyrapon, spironolacton: 2 veckor

Fasta i 6 h

I allmänhet inte

 

11C-acetat

I allmänhet inte

Fasta i 6 h. Ingen alkohol, inget kaffe och inga koladrycker på 12 h

I allmänhet inte

 

11C-kolin

Nej

Fasta i 6h

 

 

18F-BPA

Nej

Fasta i 6 h, ingen alkohol på 24 h

I allmänhet inte

 

--------------------------------------------------------------------------------


4. Tidpunkten för en PET-undersökning i speciella fall

Man bör sträva till att utföra undersökningarna av hur sjukdomen spridit sig hos cancerpatienter före behandlingarna inleds eftersom den metaboliska aktiviteten i konstaterade förändringar redan efter en enda cytostatikakur kan helt ha slocknat t.ex. hos patienter med lymfom. Bedömningarna av svaret på behandlingen bör göras enligt följande, såvida det med hänsyn till patientens helhetsbehandling är möjligt: 4-6 veckor efter cytostatikakurerna, 8-10 veckor efter det att strålbehandlingen avslutats och 6 veckor efter utförda operationer.

--------------------------------------------------------------------------------


5. Kontraindikationer för en PET-undersökning

Graviditet är en absolut kontraindikation för en PET-undersökning. Ammande mödrar kan genomgå undersökningen.

--------------------------------------------------------------------------------


6. Minneslista över de viktigaste sakerna när en patient remitteras till PET-undersökning


1. Remissen och betalningsförbindelsen (Kontaktuppgifter)

2. Skicka på förhand resultat av tidigare anatomiska avbildningar och utlåtanden till PET-centret eller skicka dem med patienten (CT, MRI)

3. Anteckna i remissen tidigare konstaterade sjukdomar och frågeställningen
   dessutom patientens historia över vilka behandlingar som givits (cytostatikabehandlingar, strålbehandlingar, kirurgiska åtgärder) samt de senaste tidpunkterna.

4. Informera patienten om undersökningen (Hur förbereder jag patienten för PET-undersökningen?)

5. Patienter som lider av diabetes behöver speciell uppmärksamhet när de remitteras till PET-undersökning

--------------------------------------------------------------------------------


7. Nyttiga PET-länkar

 

 
English (United Kingdom)Finnish (Suomi)Svenska (Sverige)
 
 
 
Turku PET Centre | PO Box 52 | FI-20521 Turku  Login